Hội thảo Siemen

Thời gian: 7:30 - 17:00, ngày 17/11/2011

Địa điểm: Hội Trường, Khoa Công Nghệ