Chương trình trao đổi viên chức thư viện với Thư viện đại học Songkla Thái Lan

Trung tâm Học liệu và Thư viện trường đại học Songkla Thái Lan đã thống nhất thực hiện chương trình trao đổi viên chức thư viện.

Mục tiêu mở rộng hợp tác liên kết với thư viện các trường đại học trong và ngoài nước, tạo cơ hội để các viên chức thư viện giao lưu trao đổi chuyên môn và hiểu biết văn hóa lẫn nhau. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Nội dung trao đổi viên chức thư viện, hai bên sẽ gởi viên chức đến làm việc tại các bộ phận chuyên môn của thư viện trong thời gian ngắn.

Ngày 02/10/2016 đến 08/10/2016, hai viên chức TTHL đã đến làm việc tại thư viện đại học Songkla.

Ngày 27/11/2016 đến 03/12/2016 phía bạn cử 03 viên chức thư viện đến làm việc tại TTHL.

Một số hình ảnh cập nhật ở thư viện đại học Songkla và TTHL - CTU