Thông báo Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối

THÔNG BÁO

(V/v Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối)


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong thời gian chuẩn bị thi học kỳ II, năm học 2017-2018.

TTHL sẽ tăng cường phục vụ buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy tại tầng 3.
Thời gian bắt đầu từ ngày 02 tháng 04 đến ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 30 tháng 3 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương