Đoàn viên chức TTHL và viên chức thư viện nhánh tham quan trao đổi kinh nghiệm

Từ ngày 22-25/08/2016

Đoàn cán bộ thư viện TTHL và cán bộ thư viện của hệ thống thư viện nhánh trường đại học Cần Thơ tham quan trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các thư viện: Thư viện Trung tâm đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, Thư viện đại học Nha Trang và Thư viện đại học Khánh Hòa.

Mục tiêu: tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm và hướng tới liên kết hợp tác giữa các thư viện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.