Sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên K43 tại Trung tâm Học liệu 2017

Căn cứ theo "Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học năm học 2017-2018" của Trường, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức sinh hoạt hướng dẫn sử dụng TTHL và chụp hình làm thẻ cho sinh viên K.43.

Kế hoạch cụ thể vui lòng xem chi tiết:

svk43sinhhoat

Trân trọng!