Sachweb.vn

Trung tâm Học liệu đang có quyền truy cập sử dụng thử sách điện tử tại website sachweb.vn của Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. Cơ sở dữ liệu này hiện tại có khoảng 2.000 quyển và đa lĩnh vực.

 Quý độc giả quan tâm truy cập và đăng nhập bằng tài khoản đăng nhập máy tính do trường cung cấp. Chọn tag Danh mục sách điện tử để hiển thị nhiều sách điện tử.

Thời gian sử dụng thử từ nay đến hết ngày 07/06/2017

Xin mời bạn đọc truy cập sử dụng.

Trân trọng