BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 29/5/2018, 03 viên chức Trung tâm Học liệu (TTHL) Cần Thơ đã báo cáo 02 chuyên đề: “Ảnh hưởng của hoạt động đào tạo kỹ năng đến năng lực thông tin của bạn đọc”“Đánh giá chương trình đào tạo kỹ năng thông tin của Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ theo chuẩn ACRL (ALA)”.

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực tế về hoạt động đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm Học liệu; tìm hiểu về chương trình đào tạo kỹ năng của TTHL theo chuẩn ACRL (ALA)” đã đưa ra cái nhìn tổng quát, so sánh cụ thể chương trình đào tạo KNTT của TTHL Cần Thơ với chuẩn ACRL.


Hai báo cáo chuyên đề đã đề xuất giải pháp tiếp tục phát triển những nội dung đào tạo kỹ năng thông tin hiện có theo hướng chuyên sâu. Đồng thời, chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cần cải tiến một số nội dung phù hợp với chuẩn ACRL, đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng và định hướng xin nhà phép nhà trường trở thành môn học tự chọn cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

Hình ảnh báo cáo khoa học